Amharisch Formular

ቅደም ተከተል

1. የተሰጦትን ዉሳኔ ፎቶ በማንሳት እዚህ ገፅ ላይ ይጫኑ። ጠቃሚ፦ የዉሳኔዉ ሁሉም ገፆች ፎቶ በማንሳት መያያዝ አለባቸዉ።

2. ከስር ያሉትን መጠይቆች ሙሉ በሙሉ ይሙሉ። ሊገኙ የሚችሉበት የስልክ ወይም የኢሜይል አድራሻ መስጠት አስፈላጊ ነዉ።

3. በተቻለ ፍጥነት የህግ አገልግሎት የሚያገኙበትን ቀጠሮ እንዲዘጋጅ ይደረጋል። አስፈላጊ ከሆነ አስተርጓሚ እናዘጋጃለን።

4. ቅጹን በመሙላት እና በማስረከብ, በምክክር ውሉ ተስማምተዋል.

የምክክር ሁኔታዎች

    አስተርጓሚ ይኖሮታል
    አዎ አለኝየለኝም

    ቅፁን በመሙላትም ሆነ በመላክ ችግር ካጋጠሞት እዚህ ይጫኑ፦